Skip to main content

Algemene voorwaarden van: 2BeSure Business Valuators

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.2. Opdrachtnemer: 2BeSure Business Valuators. 2BeSure Business Valuators beschouwt, alle opdrachten aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor de hiervoor genoemde situatie een regeling geeft en van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
1.3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
1.4. Bescheiden: Alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers.
1.5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, overeenkomsten van, zowel schriftelijk als mondeling, als wel op alle werkzaamheden door Opdrachtnemer. Derden die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
2.4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of de ‘voor akkoord’ ondertekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
3.3. Wijzigingen in de ondertekende opdrachtbevestiging of in de ‘voor akkoord’ getekende offerte waardoor de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod zullen door Opdrachtnemer worden beschouwd als een (nader) aanbod van Opdrachtgever waaraan Opdrachtnemer niet is gebonden. De overeenkomst van opdracht komt alsdan niet tot stand tenzij Opdrachtnemer het (nadere) aanbod van Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaardt.
3.4. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5. In geval van een mondeling verstrekte opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, alsmede in het geval dat een getekende opdrachtbevestiging of een ‘voor akkoord’ getekende offerte niet of nog niet door Opdrachtnemer retour is ontvangen, wordt de overeenkomst tot opdracht, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart.
3.6. Het staat partijen vrij met alle middelen te bewijzen dat een overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3.7. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, de aard of de strekking van de Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Medewerking Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
4.2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorts op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de Werkzaamheden relevant is.
4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van voornoemde Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende schade, meerkosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4.5. Van alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Bescheiden is Opdrachtgever verplicht een deugdelijke kopie ten behoeve van zichzelf behouden.
4.6. Zolang Opdrachtnemer de in het kader van de uitvoering van Werkzaamheden verlangde gegevens niet, of niet naar behoren heeft verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.
4.7. Na voltooiing van de opdracht worden op verzoek van Opdrachtgever de ter beschikking gestelde bescheiden ter hand gesteld van opdrachtgever. Een vordering van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot afgifte van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden vervalt twee jaar na voltooiing van de opdracht.

5. Uitvoering van de opdracht
5.1. Opdrachtnemer voert de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden uit met in acht neming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de wetten ‘Wet melding ongebruikelijke transacties’ (MOT) en ‘Wet identificatie bij dienstverlening’ (WID) en de op hem van toepassing zijnde beroeps- en/of gedragsregels, die door Opdrachtgever steeds volledig dienen te worden gerespecteerd.
5.2. Opdrachtnemer verricht de Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer geeft geen garantie met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. Indien Opdrachtnemer op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de hem door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en Opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, heeft Opdrachtnemer, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, het recht de Overeenkomst wegens gewichtige reden op te zeggen.
5.4. Opdrachtnemer kan, na overleg met Opdrachtgever, de samenstelling van het adviseursteam wijzigen, dan wel de persoon die met de uitvoering van de Werkzaamheden is belast door een ander vervangen indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk is. Deze wijziging mag de deskundigheid van het adviseursteam of van de in te zetten persoon niet verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de Werkzaamheden ongunstig beïnvloeden.
5.5. Opdrachtgever noch Opdrachtnemer mogen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dan wel binnen één jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen anders dan in overleg met de wederpartij.
5.6. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door Opdrachtnemer, indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor Opdrachtgever optimale uitvoering van de Werkzaamheden. Indien deze derde(n) zijn/hun aansprakelijkheid in verband daarmede wensen te beperken is de 2BeSure Business Valuators van oordeel, en bedingt zo nodig bij deze, dat de aan haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid insluiten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.
5.7. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen ter beschikking zijn gesteld.
5.8. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden gerechtigd door middel van elektronische middelen met elkaar te communiceren.

6. Geheimhouding en exclusiviteit
6.1. Tenzij wettelijke- of beroepsregels aan Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle Bescheiden van vertrouwelijke aard die Opdrachtnemer door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en alsmede de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
6.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
6.3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd Bescheiden die hem door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij Opdrachtnemer voor zich zelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang is.
6.4. Opdrachtgever zal gedurende de Overeenkomst geen opdracht tot soortgelijke Werkzaamheden verstrekken aan derden anders dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever geen opdrachten van een andere Opdrachtgever te aanvaarden indien het aanvaarden en/of uitvoeren daarvan leidt tot tegenstrijdige belangen tussen de betreffende Opdrachtgevers.
6.5. Opdrachtgever zal alleen na toestemming van Opdrachtnemer rechtstreeks contacten onderhouden met door Opdrachtnemer bij hem geïntroduceerde partijen. Dit geldt evenzeer indien Opdrachtgever benaderd wordt door deze partijen.

7. Intellectuele eigendom
7.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. De met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
7.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, spreadsheetmodellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
7.3. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer, doch eerst na voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever.

8. Honorarium
8.1. Het honorarium van Opdrachtnemer met betrekking tot waarderingswerkzaamheden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.
8.2. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag en/of wordt berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Tevens kan het honorarium voor werkzaamheden niet zijnde waarderingswerkzaamheden, mits schriftelijk overeengekomen, worden verhoogd met een transactievergoeding (succesfee).
8.3. Het honorarium en alle tarieven zijn exclusief declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4. Indien en voorzover niet uitdrukkelijk anders in de offerte of aanbieding is opgenomen zijn algemene kosten, zoals reis- en verblijfkosten, communicatiekosten, databasekosten, etc. [naar keuze: NIET] in de tarieven van Opdrachtnemer inbegrepen.
8.5. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 8.6. Indien na het totstandkomen van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, in de tarieven begrepen factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9. Betaling
9.1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.
9.2. Transactievergoedingen (succesfee’s) resp. een deel daarvan dienen voldaan te worden op of voor het tijdstip van overdracht in het kader van de gerelateerde transactie of deel van de transactie bij de notaris.
9.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Opdrachtgever is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening over het (de) openstaande bedrag(en) de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.
9.4. Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ter gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van een vordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de te vorderen bedrag/bedragen met een minimum van € 300.
9.5. Ingeval twee of meer (rechts-)personen een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden hebben gegeven, zijn ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
9.6. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn Werkzaamheden middels een factuur één of meer naar redelijkheid en billijkheid bepaalde voorschotten te verlangen. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer bevoegd, tot het moment van betaling of voldoende zekerheidsstelling door Opdrachtgever zijn Werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten dan wel te staken.

10. Reclames
10.1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
10.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.3. In geval van een, naar oordeel van Opdrachtnemer, terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11. Opzegging
11.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, de Overeenkomst middels schriftelijke opzegging te beëindigen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzet.
11.2. In het geval [dat] Opdrachtgever of Opdrachtnemer niet in staat is zijn schulden te voldoen, zijn faillissement of surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn per aangetekend schrijven te ontbinden.
11.3. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen recht op betaling van het honorarium voor de door hem tot het moment van beëindiging of ontbinding verrichte werkzaamheden.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtgever of derden, die niet door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.
12.2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever of derden, die niet door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.
12.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van advies van derden ingewonnen in opdracht van of met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever.
12.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.
12.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
12.6. Indien Opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden tengevolge van fouten van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden, die Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Opdrachtnemer, zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot: Het bedrag of de bedragen waarop de door 2BeSure Business Valuators afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat de 2BeSure Business Valuators in verband met die verzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor 2BeSure Business Valuators aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) waarop de door 2BeSure Business Valuators afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat 2BeSure Business Valuators in verband met die verzekering draagt.
12.7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
12.8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

13. Vervaltermijn
13.1. Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer door het verloop van één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank te Haarlem.

Waarderingsvraagstukken

Begeleide transacties